Katselet mobiililaitteille optimoitua versiota, mutta et näytä käyttävän mobiililaitetta. Klikkaa tästä jos haluat siirtyä normaalille sivustolle.

TAUNO TÖNNINGIN SÄÄTIÖN VUODEN 2021 APURAHAN SAAJAT1 Ahmed Iqrar MSc
Optisen langattoman viestinnän roolin tutkiminen lääketieteellisessä tietotekniikassa
5000 €

2 Ahokas Minna KTM
Yritysten yhteiskunnallisen vastuun moniäänisten diskurssien dynamiikka
4000 €

3 Ali Farooq MSc
Arvon luominen verkostossa - pysyvissä ja väliaikaisissa organisaatioissa: Tapaustutkimus Suomalaisessa terveydenhuollossa
4000 €

4 Alzaza Ahmad MSc
Ympäristöystävällinen sementti arktiselle alueelle
4000 €

5 Asgari Somayyeh MSc
Analyyttiset ja numeeriset tutkimukset viritettävistä grafeenipohjaisista optisista metamateriaaleista terahertsin tietoliikenteessä
4000 €

6 Bahador Nooshin PhD
Aivotoiminnan arviointi analysoimalla fysiologisia signaaleja käyttäen koneoppiminen ja syväoppimistekniikoita
5000 €

7 Barhoush Yazan A M MSc
Kuntoutukseen tarkoitettu käsivarren liikkeitä tarkasti virtuaalisessa todellisuudessa seuraava järjestelmä
4000 €

8 Behzad Muzammil MSc
Mikroilmeiden ymmärtämisestä lääketieteelliseen ja emotionaaliseen hyvinvointiin: tutkimuksesta kaupallistamiseen
4000 €

9 Djelouat Hamza MSc
Kilpavarauspohjaisen kanavavarauksen optimointi laitteiden tietoliikenteessä
4000 €

10 Gouda Bikshapathi MSc
Hajautettu keilanmuodostus soluvapaille massiivisille moniantennijärjestelmille
4000 €

11 Hamdallah Ayman MSc
Arvioi kylmämuokattujen rakenteiden suorituskyky ja luotettavuus pohjoisissa olosuhteissa
4000 €

12 Isteri Visa DI
Teollisuuden sivuvirtoihin perustuva kalsiumsulfoaluminaatti-sementti (CSA)
4000 €

13 Javed Muhammad MSc
Häiriönsietoiset RF lähetinvastaanottimet millimetriaaltoalueelle
5000 €

14 Järvinen Topias DI
Kyberfyysinen järjestelmä uusien nanomateriaaleihin perustuvien sensorien testaamiseen
4000 €

15 Jääskä Elina DI
Pelillistäminen opetusmetodina projektinhallinnan korkeakouluopetuksessa
4000 €

16 Kaasila-Pakanen Anna-Liisa KTM
Yrittäjyys yhteiskunnallisen muutoksen ajurina – tarinoita periferiasta
4000 €

17 Kaikkonen Pentti DI
Nanorakenteinen bainiitti termomekaanisesti matalassa lämpötilassa käsitellyissä keskihiilisissä teräksissä
5000 €

18 Kallio Johanna FM
Jatkuva työstressin arviointi hyödyntäen huomaamattomia antureita tietotyöympäristöissä
5000 €

19 Khan Iqra Sadaf MSc
Yhteistoiminnallinen innovaatio ja yhteiskehittäminen IoT-pohjaisessa Industry 4.0 -ekosysteemissä: kestävien liiketoimintamallien näkökulma
4000 €

20 Kharel Binod MSc
Radioresurssien hallinta äärimmäisen luotettavan ja pienen viiveen langattomassa tiedonsiirrossa 4000 €

21 Kinnunen Juho DI
Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn tehokkuus Pohjoisilla alueilla ja sen rooli ympäristön kuormituslähteenä
4000 €

22 Koskinen Joni DI
Tuotteen elinkaaren hallinta datalähtöisen liiketoiminnan mahdollistajana
4000 €

23 Kupila Riikka FM
Biomassapohjaisten aktiivihiilikatalyyttien valmistus ja testaus biojalostamosovelluksiin
5000 €

24 Latypova Renata DI
Mikrorakenteen vaikutus ultralujien terästen jännityskorroonsiokestävyyteen
4000 €

25 Mansoori Solmaz MSc
Tuotteen ja prosessin määrittely modulointia varten: lähestymistapa tietomallinnuksen (BIM) toteutuksen parantamiseen
4000 €

26 Markkula Juho DI
Älykkäiden sähköverkkojen kysynnän jousto- ja ohjaustiedon välittäminen langattomien verkkojen kautta
4000 €

27 Mehmood Hassan MSc
Älykaupunkien päätöksenteon tehostaminen koneoppimisen avulla
4000 €

28 Mehtälä Mari KTM
Kestävää kehitystä edistävien innovaatioiden implementointi yritysverkostossa
4000 €

29 Moltafet Mohammad MSc
Informaation ajantasaisuus langattomissa verkoissa
5000 €

30 Nasim Sofeem MSc
IoT-kehys, joka on edulliseen aistinvaraiseen mallintamiseen perustuva, tehokkaaseen ja reaaliaikaiseen ympäristötekijöiden arviointiin tarkoitettu lähestymistapa
5000 €

31 Nellattukuzhi Sreenivasan Harisankar MSc
Magnesiumia sisältävien edeltäjien alkaliaktivointi: tutkimukset luonnollisista ja synteettisistä järjestelmistä
5000 €

32 Nyameke Emmanuel MSc
Useiden projektien toimituskyvykkyys projekti-identiteetin kontekstissa: Tapaustutkimuksia infrastruktuurin kehittämishankkeissa
4000 €

33 Omodara Linda MSc
Kaivoksen sivukivissä olevien harvinaisten maametallien innovatiivinen ja kestävä tuotanto ja käyttö katalyyttisovelluksissa
5000 €

34 Paananen Joni DI
Hitsin muutosvyöhykkeen mikrorakenteen ja mekaanisten ominaisuuksien mallintaminen monipalkohitsauksessa
4000 €

35 Pakaslahti Marko DI
Integroitu lähetin-vastaanotinpari optiseen kuvantamiseen
5000 €

36 Pelimanni Eetu FM
Nanopartikkeleiden fysikaalis-kemiallisten ominaisuuksien tutkimus käyttäen synkrotronisäteilyherätteisiä elektronispektroskopian menetelmiä
4000 €

37 Pylvänäinen Mika DI
Värähtelymittauksien soveltaminen metallurgisten prosessien monitorointiin ja tilan ennustamiseen
4000 €

38 Rönkkö Pasi DI
Ratkaisuja globaalien toimitusketjujen resilienssin ja huoltovarmuuden kehittämiseksi
4000 €

39 Saadatmanesh Hamideh MSc
Ihmiskeskeisten henkilötietomarkkinoiden kynnyksellä (yhdistetty terveys)
4000 €

40 Seppälä Oskari DI
Teräksen mikrorakenteen kehittymisen simulointi termomekaanisesti ohjatuissa prosesseissa
4000 €

41 Siriwardhana Yushan MSc
Lisätyn todellisuuden sovellusten tietoliikenteen tietoturva 5G reunalaskenta-ympäristössä
5000 €

42 Talebi Parisa MSc
Jalometalleilla yhdistetyt kolmikomponenttijärjestelmät lupaavaa puhdasta ja kestävää energiaa varten
5000 €

43 Tuutijärvi Miro-Tommi DI
Talvisen tieolosuhteen, renkaiden ja raskaan ajoneuvoyhdistelmän vuorovaikutuksen karakterisointi havaintoperusteisen kuljettajaa avustavan järjestelmän kehittämiseksi ja tieliikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantamiseksi
4000 €

44 Wang Yuqing MSc
Ohjelmistojen testiautomaation kypsyyden arviointi ja parantaminen.
4000 €

45 Yue Xin MSc
Eri kokoisten ligniinin nanopartikkeleiden valmistaminen vehnän oljista DESs avulla ja niiden käyttö nanoselluloosapohjaisissa biohybrideissä
4000 €

46 Zhao He MSc
Vismuttihalidiperovskiitti -pohjaisten valokatalyyttien kehitys vedyn tuotantoon
4000 €Tauno Tönningin Säätiö, Torikatu 4 A 2, 90100 OULU, Puh. +358 413 194 700

  näytä normaaliversio » Ylös