TAUNO TÖNNINGIN SÄÄTIÖN VUODEN 2021 APURAHAN SAAJAT1 Ahmed Iqrar MSc
Optisen langattoman viestinnän roolin tutkiminen lääketieteellisessä tietotekniikassa
5000 €

2 Ahokas Minna KTM
Yritysten yhteiskunnallisen vastuun moniäänisten diskurssien dynamiikka
4000 €

3 Ali Farooq MSc
Arvon luominen verkostossa - pysyvissä ja väliaikaisissa organisaatioissa: Tapaustutkimus Suomalaisessa terveydenhuollossa
4000 €

4 Alzaza Ahmad MSc
Ympäristöystävällinen sementti arktiselle alueelle
4000 €

5 Asgari Somayyeh MSc
Analyyttiset ja numeeriset tutkimukset viritettävistä grafeenipohjaisista optisista metamateriaaleista terahertsin tietoliikenteessä
4000 €

6 Bahador Nooshin PhD
Aivotoiminnan arviointi analysoimalla fysiologisia signaaleja käyttäen koneoppiminen ja syväoppimistekniikoita
5000 €

7 Barhoush Yazan A M MSc
Kuntoutukseen tarkoitettu käsivarren liikkeitä tarkasti virtuaalisessa todellisuudessa seuraava järjestelmä
4000 €

8 Behzad Muzammil MSc
Mikroilmeiden ymmärtämisestä lääketieteelliseen ja emotionaaliseen hyvinvointiin: tutkimuksesta kaupallistamiseen
4000 €

9 Djelouat Hamza MSc
Kilpavarauspohjaisen kanavavarauksen optimointi laitteiden tietoliikenteessä
4000 €

10 Gouda Bikshapathi MSc
Hajautettu keilanmuodostus soluvapaille massiivisille moniantennijärjestelmille
4000 €

11 Hamdallah Ayman MSc
Arvioi kylmämuokattujen rakenteiden suorituskyky ja luotettavuus pohjoisissa olosuhteissa
4000 €

12 Isteri Visa DI
Teollisuuden sivuvirtoihin perustuva kalsiumsulfoaluminaatti-sementti (CSA)
4000 €

13 Javed Muhammad MSc
Häiriönsietoiset RF lähetinvastaanottimet millimetriaaltoalueelle
5000 €

14 Järvinen Topias DI
Kyberfyysinen järjestelmä uusien nanomateriaaleihin perustuvien sensorien testaamiseen
4000 €

15 Jääskä Elina DI
Pelillistäminen opetusmetodina projektinhallinnan korkeakouluopetuksessa
4000 €

16 Kaasila-Pakanen Anna-Liisa KTM
Yrittäjyys yhteiskunnallisen muutoksen ajurina – tarinoita periferiasta
4000 €

17 Kaikkonen Pentti DI
Nanorakenteinen bainiitti termomekaanisesti matalassa lämpötilassa käsitellyissä keskihiilisissä teräksissä
5000 €

18 Kallio Johanna FM
Jatkuva työstressin arviointi hyödyntäen huomaamattomia antureita tietotyöympäristöissä
5000 €

19 Khan Iqra Sadaf MSc
Yhteistoiminnallinen innovaatio ja yhteiskehittäminen IoT-pohjaisessa Industry 4.0 -ekosysteemissä: kestävien liiketoimintamallien näkökulma
4000 €

20 Kharel Binod MSc
Radioresurssien hallinta äärimmäisen luotettavan ja pienen viiveen langattomassa tiedonsiirrossa 4000 €

21 Kinnunen Juho DI
Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn tehokkuus Pohjoisilla alueilla ja sen rooli ympäristön kuormituslähteenä
4000 €

22 Koskinen Joni DI
Tuotteen elinkaaren hallinta datalähtöisen liiketoiminnan mahdollistajana
4000 €

23 Kupila Riikka FM
Biomassapohjaisten aktiivihiilikatalyyttien valmistus ja testaus biojalostamosovelluksiin
5000 €

24 Latypova Renata DI
Mikrorakenteen vaikutus ultralujien terästen jännityskorroonsiokestävyyteen
4000 €

25 Mansoori Solmaz MSc
Tuotteen ja prosessin määrittely modulointia varten: lähestymistapa tietomallinnuksen (BIM) toteutuksen parantamiseen
4000 €

26 Markkula Juho DI
Älykkäiden sähköverkkojen kysynnän jousto- ja ohjaustiedon välittäminen langattomien verkkojen kautta
4000 €

27 Mehmood Hassan MSc
Älykaupunkien päätöksenteon tehostaminen koneoppimisen avulla
4000 €

28 Mehtälä Mari KTM
Kestävää kehitystä edistävien innovaatioiden implementointi yritysverkostossa
4000 €

29 Moltafet Mohammad MSc
Informaation ajantasaisuus langattomissa verkoissa
5000 €

30 Nasim Sofeem MSc
IoT-kehys, joka on edulliseen aistinvaraiseen mallintamiseen perustuva, tehokkaaseen ja reaaliaikaiseen ympäristötekijöiden arviointiin tarkoitettu lähestymistapa
5000 €

31 Nellattukuzhi Sreenivasan Harisankar MSc
Magnesiumia sisältävien edeltäjien alkaliaktivointi: tutkimukset luonnollisista ja synteettisistä järjestelmistä
5000 €

32 Nyameke Emmanuel MSc
Useiden projektien toimituskyvykkyys projekti-identiteetin kontekstissa: Tapaustutkimuksia infrastruktuurin kehittämishankkeissa
4000 €

33 Omodara Linda MSc
Kaivoksen sivukivissä olevien harvinaisten maametallien innovatiivinen ja kestävä tuotanto ja käyttö katalyyttisovelluksissa
5000 €

34 Paananen Joni DI
Hitsin muutosvyöhykkeen mikrorakenteen ja mekaanisten ominaisuuksien mallintaminen monipalkohitsauksessa
4000 €

35 Pakaslahti Marko DI
Integroitu lähetin-vastaanotinpari optiseen kuvantamiseen
5000 €

36 Pelimanni Eetu FM
Nanopartikkeleiden fysikaalis-kemiallisten ominaisuuksien tutkimus käyttäen synkrotronisäteilyherätteisiä elektronispektroskopian menetelmiä
4000 €

37 Pylvänäinen Mika DI
Värähtelymittauksien soveltaminen metallurgisten prosessien monitorointiin ja tilan ennustamiseen
4000 €

38 Rönkkö Pasi DI
Ratkaisuja globaalien toimitusketjujen resilienssin ja huoltovarmuuden kehittämiseksi
4000 €

39 Saadatmanesh Hamideh MSc
Ihmiskeskeisten henkilötietomarkkinoiden kynnyksellä (yhdistetty terveys)
4000 €

40 Seppälä Oskari DI
Teräksen mikrorakenteen kehittymisen simulointi termomekaanisesti ohjatuissa prosesseissa
4000 €

41 Siriwardhana Yushan MSc
Lisätyn todellisuuden sovellusten tietoliikenteen tietoturva 5G reunalaskenta-ympäristössä
5000 €

42 Talebi Parisa MSc
Jalometalleilla yhdistetyt kolmikomponenttijärjestelmät lupaavaa puhdasta ja kestävää energiaa varten
5000 €

43 Tuutijärvi Miro-Tommi DI
Talvisen tieolosuhteen, renkaiden ja raskaan ajoneuvoyhdistelmän vuorovaikutuksen karakterisointi havaintoperusteisen kuljettajaa avustavan järjestelmän kehittämiseksi ja tieliikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantamiseksi
4000 €

44 Wang Yuqing MSc
Ohjelmistojen testiautomaation kypsyyden arviointi ja parantaminen.
4000 €

45 Yue Xin MSc
Eri kokoisten ligniinin nanopartikkeleiden valmistaminen vehnän oljista DESs avulla ja niiden käyttö nanoselluloosapohjaisissa biohybrideissä
4000 €

46 Zhao He MSc
Vismuttihalidiperovskiitti -pohjaisten valokatalyyttien kehitys vedyn tuotantoon
4000 €


Tauno Tönningin Säätiö, Torikatu 4 A 2, 90100 OULU, Puh. +358 413 194 700Mobiili